Nihonkoku kaibyaku yuraiki : Shu 1-kan 6-kan tsuketari 1-kan

日本國開闢由來記 : 首 1 卷 6 卷附 1 卷