The actor Ichikawa Ichizō as Dekiboshi no Sankichi