Bu yao liang fang : er juan, xu ji shi juan

不藥良方 : 二卷,續集十卷