Sensho kinen shin hyakunin isshu karuta no zu

戰勝纪念新百人一首歌牌之图