Russkiĭ plakat, 1917-1922. Vypusk pervyi. V.V. Lebedev